Drukuj

Zarząd Przedsiębiorstwa Gospodarki Miejskiej Spółka z o.o. w Polkowicach

zaprasza uprawnione podmioty do składania ofert na przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego Spółki za rok 2021 i 2022.

Oczekiwany termin przeprowadzenia badania wraz z przekazaniem sprawozdania z badania –
do 31 marca roku następującego po dniu bilansowym.

Oferta powinna zawierać:

1. informacje o biegłym rewidencie, w tym o formie prowadzenia działalności, aktualne odpisy
z właściwych rejestrów,

2. oświadczenie o spełnieniu przez biegłego rewidenta warunków do wyrażenia bezstronnej
i niezależnej opinii o badanym sprawozdaniu finansowym,

3. cenę (netto, vat, brutto) oraz warunki płatności, odrębnie za każdy badany rok obrotowy,

4. kopię polisy ubezpieczeniowej,

5. określenie składu zespołu przeprowadzającego badanie,

6. projekt umowy.

Zainteresowani, proszeni są o złożenie pisemnych ofert do dnia 3 września 2021 r.

Wybór podmiotu przeprowadzającego badanie dokonany zostanie przez uprawnione organy Spółki.
O wyniku przeprowadzonego postępowania, podmiot którego oferta zostanie przyjęta, będzie powiadomiony pisemnie.

Odsłony: 144