baner

Władzami Spółki są:

- Zgromadzenie Wspólników,

- Rada Nadzorcza,

- Zarząd.

§ 14.

1. Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników zwołuje Zarząd w ciągu 6 (sześciu) miesięcy po upływie każdego roku obrotowego.

2. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników zwołuje Zarząd z własnej inicjatywy albo na żądanie Rady Nadzorczej lub wspólników (wspólnika) reprezentujących co najmniej 1/10 (jedną dziesiątą) kapitału zakładowego.

3. Rada Nadzorcza zwołuje Zgromadzenie Wspólników, jeżeli:

  1. Zarząd nie zwołał go w terminie określonym w pkt. 1,
    1. Zarząd nie zwołał Zgromadzenia Wspólników w ciągu 2 (dwóch) tygodni od złożenia na piśmie żądania, o którym mowa w pkt. 2.

§ 15.

Zgromadzenie Wspólników może odbywać się w siedzibie Spółki lub w siedzibie Wspólnika – gminy Polkowice.

§ 16.

Do wyłącznej kompetencji Zgromadzenia Wspólników należy:

1. Rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdania Zarządu Spółki, bilansu oraz rachunku zysków i strat za ubiegły rok obrachunkowy.

2. Podjęcie uchwały o podziale zysku lub o sposobie pokrycia strat.

3. Udzielenie władzom Spółki pokwitowania z wykonania przez nią obowiązków.

4. Wybór i odwoływanie członków Rady Nadzorczej.

5. Decydowanie o przystąpieniu do innej Spółki, organizacji gospodarczej lub organizacji społecznej lub wystąpieniu z niej.

6. Zatwierdzanie regulaminu Rady Nadzorczej i uchwalanie regulaminu Zgromadzenia Wspólników.

7. Postanowienia co do dalszego istnienia Spółki w przypadku, gdyby straty przekroczyły sumę kapitału zapasowego i kapitałów rezerwowych oraz połowy kapitału zakładowego.

8. Tworzenie funduszy celowych.

9. Zbycie lub nabycie nieruchomości.

10. Określenie zasad wynagradzania członków Zarządu i Rady Nadzorczej.

11. Zbycie lub wydzierżawienie przedsiębiorstwa lub ustanowienie na nim prawa użytkowania.

12. Podwyższenie lub obniżanie kapitału zakładowego.

13. Zmiana umowy Spółki.

14. Połączenie lub rozwiązanie Spółki.

15. Zgromadzenie Wspólników może rozpatrywać także inne sprawy wniesione przez Zarząd, Radę Nadzorczą lub wspólnika.

16. Postanowienia dotyczące roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązywaniu Spółki lub sprawowaniu zarządu albo nadzoru.

§ 161.

Przedmiotem Zgromadzenia Wspólników, o którym mowa w § 14 ust. 1 jest:

1. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy.

2. Powzięcie uchwały o podziale zysku lub pokryciu straty.

3. Udzielenie członkom organów Spółki absolutorium.

§ 17.

1. Uchwały Zgromadzenia Wspólników zapadają bezwzględną większością głosów oddanych z zastrzeżeniem ust. 2 i 3.

2. Uchwały dotyczące zmiany umowy Spółki, jej rozwiązania lub połączenia, zbycia lub wydzierżawienia przedsiębiorstwa albo jego zorganizowanej części oraz ustanowienia na nich ograniczonego prawa rzeczowego zapadają większością 2/3 (dwóch trzecich) oddanych głosów.

3. Uchwała dotycząca istotnej zmiany przedmiotu działalności Spółki wymaga większości 3/4 (trzech czwartych) oddanych głosów.

§ 18.

Jeden udział daje prawo do jednego głosu.

§ 19.

1. Rada Nadzorcza składa się z 3 (trzech) członków. Kadencja członków Rady Nadzorczej trwa 3 (trzy) lata.

2. Mandaty członków Rady Nadzorczej wygasają z dniem odbycia Zgromadzenia Wspólników zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni rok obrotowy pełnienia tej funkcji.

§ 20.

Pracownicy Spółki zachowują prawo wyboru dwóch członków Rady Nadzorczej.

§ 21.

1. Rada Nadzorcza wybiera ze swojego grona przewodniczącego i zastępcę przewodniczącego.

2. Posiedzenie Rady Nadzorczej zwołuje przewodniczący z własnej inicjatywy lub na żądanie członka Rady.

3. Tryb działania Rady Nadzorczej określa regulamin przyjęty uchwałą Rady Nadzorczej
i zatwierdzony przez Zgromadzenie Wspólników.

§ 22.

Do kompetencji Rady Nadzorczej należy:

1. Sprawowanie stałej kontroli nad działalnością Spółki we wszystkich gałęziach przedsiębiorstwa.

2. Coroczne badanie sprawozdania Zarządu, bilansu oraz rachunku zysków i strat.

3. Rozpatrywanie i opiniowanie wniosków Zarządu co do podziału zysków i pokrycia strat.

4. Składanie wobec Zgromadzenia Wspólników corocznego pisemnego sprawozdania
z wyników badania rachunków oraz przeprowadzonych kontroli.

5. Stawianie wniosków na Zgromadzeniu Wspólników o udzielenie Zarządowi pokwitowania.

6. Nawiązywanie z członkami Zarządu stosunku pracy.

7. Zatwierdzanie regulaminu Zarządu i regulaminu przedsiębiorstwa, uchwalanie regulaminu Rady Nadzorczej.

8. Powoływanie i odwoływanie Członków Zarządu oraz zawieszenie w czynnościach
z ważnych powodów członka Zarządu lub całego Zarządu.

9. Delegowanie członka lub członków do czasowego wykonywania czynności Zarządu Spółki w razie odwołania lub zawieszenia całego Zarządu lub gdy Zarząd z innych powodów nie może działać.

§ 23.

Wspólnik (wspólnicy) zachowują indywidualne prawo kontroli Spółki, w szczególności gmina Polkowice wykonuje swe uprawnienia kontrolne za pośrednictwem Burmistrza Polkowic.

§ 24.

1. Zarząd Spółki składa się z 1 (jednej) do 5 (pięciu) osób.

2. Zarząd powoływany jest na okres 3 (trzech) lat z wyjątkiem pierwszego, który powołany jest na okres 2 (dwóch) lat.

3. (skreślono).

4. (skreślono).

5.Członków zarządu powołuje się na okres wspólnej kadencji. Mandat członka zarządu powołanego przed upływem danej kadencji zarządu wygasa równocześnie z wygaśnięciem mandatów pozostałych członków zarządu.

§ 25.

1. Zarząd Spółki pod przewodnictwem Prezesa zarządza Spółką i reprezentuje ją na zewnątrz.

2. Wszelkie sprawy związane z prowadzeniem Spółki niezastrzeżone Kodeksem Spółek Handlowych lub niniejszą umową do kompetencji Zgromadzenia Wspólników lub Rady Nadzorczej należą do zakresu działania Zarządu Spółki.

3. Tryb działania Zarządu Spółki określa szczegółowo regulamin Zarządu uchwalony przez Zarząd Spółki i zatwierdzony przez Radę Nadzorczą.

§ 26.

Do składania oświadczeń woli i podpisywania w imieniu Spółki upoważniony jest każdy
z członków Zarządu samodzielnie.

§ 27.

Umowę o pracę z członkami Zarządu Spółki lub inną na podstawie której świadczą oni usługi zarządzania na rzecz Spółki zawiera w imieniu Spółki przedstawiciel Rady Nadzorczej delegowany spośród jej członków. W tym samym trybie dokonuje się innych czynności związanych ze stosunkiem pracy członka Zarządu lub umową, o której mowa w zdaniu pierwszym.