baner

§1.

Firma Spółki brzmi: Przedsiębiorstwo Gospodarki Miejskiej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Spółka może używać skrótu: Przedsiębiorstwo Gospodarki Miejskiej

Sp. z o.o. lub PGM Sp. z o.o. i wyróżniającego ją znaku graficznego.

§2.

Siedzibą Spółki jest miasto Polkowice.

§3.

Założycielem Spółki jest Gmina Polkowice.

§4.

Głównym celem Spółki jest zaspakajanie potrzeb społeczności lokalnej w zakresie świadczonych usług komunalnych z zachowaniem zasady ekonomiczności działania.

§ 5.

1. Spółka działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i za granicą.

2. Spółka może tworzyć oddziały oraz przedstawicielstwa w kraju i za granicą, jak również prowadzić zakłady usługowe, wytwórcze i handlowe, a także uczestniczyć w innych spółkach w kraju oraz za granicą.

§6.

Czas trwania Spółki jest nieograniczony.