baner

Zasady funkcjonowania PGM Sp. z o.o. w Polkowicach określają poniższe zapisy Umowy Spółki.

                                                              "§ 2
Firma Spółki brzmi: „Przedsiębiorstwo Gospodarki Miejskiej „ Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Spółka może używać skrótu: PGM Sp. z o.o. i wyróżniającego ją znaku graficznego.
                                                              § 3
Siedzibą Spółki jest miasto Polkowice.
                                                              § 4
1. Założycielem Spółki jest Gmina Polkowice.
                                                              § 5
Celem Spółki jest zaspokajanie potrzeb społeczności lokalnej w zakresie świadczonych usług komunalnych z zachowaniem ekonomiczności działania.
                                                              § 6
1. Spółka działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i za granicą.
2. Spółka może tworzyć oddziały oraz przedstawicielstwa w kraju i za granicą, jak również prowadzić zakłady usługowe, wytwórcze i handlowe, a także uczestniczyć w innych spółkach w kraju i za granicą.
                                                              § 7
Czas trwania Spółki jest nieograniczony."