baner
 1. uprawa roślin wieloletnich ( 01.2 ),
 2. naprawa i konserwacja maszyn ( 33.12.Z ),
 3. wytwarzanie i zaopatrywanie w parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych. ( 35.30.Z ),
 4. pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody ( 36.00.Z ),
 5. odprowadzanie i oczyszczanie ścieków ( 37.00.Z ),
 6. roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych ( 42.21.Z),
 7. roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych (42.22.Z ),
 8. roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynieryjno – lądowych i wodnych, gdzie indziej niesklasyfikowane ( 42.99.Z ),
 9. wykonywanie instalacji wodno – kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych ( 43.22.Z ),
 10. sprzedaż hurtowa i detaliczna samochodów osobowych i furgonetek ( 45.11.Z ),
 11. sprzedaż hurtowa i detaliczna pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli ( 45.19.Z ),
 12. pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami ( 47.99.Z ),
 13. transport drogowy towarów ( 49.41.Z ),
 14. transport rurociągowy pozostałych towarów ( 49.50.B ),
 15. magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów ( 52.10.B),
 16. działalność w zakresie telekomunikacji przewodowej ( 61.10.Z ),
 17. działalność w zakresie pozostałej telekomunikacji ( 61.90.Z ),
 18. kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek ( 68.10.Z ),
 19. wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi ( 68.20.Z ),
 20. pozostałe badania i analizy techniczne (71.20.B ),
 21. wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek (77.11.Z ),
 22. wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli (77.12.Z ),
 23. wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane (77.39.Z),
 24. pozostałe sprzątanie (81.29.Z),
 25. działalność usługowa związana z zagospodarowaniem terenów zieleni (81.30.Z),
 26. wykonywanie fotokopii, przygotowanie dokumentów i pozostała specjalistyczna działalność wspomagająca prowadzenie biura (82.19.Z),
 27. pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana (82.99.Z),
 28. pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane (85.59.B),
 29. produkcja nawozów i związków azotowych (PKD 20.15 Z).