baner

Przedmiotem działalności Spółki jest:

Uprawa roślin wieloletnich ( 01.2 ).

Naprawa i konserwacja maszyn ( 33.12.Z ).

Wytwarzanie i zaopatrywanie w parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych. ( 35.30.Z ).

Pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody ( 36.00.Z ).

Odprowadzanie i oczyszczanie ścieków ( 37.00.Z ).

Roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych ( 42.21.Z).

Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych (42.22.Z )

Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynieryjno – lądowych i wodnych, gdzie indziej niesklasyfikowane ( 42.99.Z )

Wykonywanie instalacji wodno – kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych ( 43.22.Z ).

Sprzedaż hurtowa i detaliczna samochodów osobowych i furgonetek ( 45.11.Z )

Sprzedaż hurtowa i detaliczna pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli ( 45.19.Z ).

Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami ( 47.99.Z ).

Transport drogowy towarów ( 49.41.Z ).

Transport rurociągowy pozostałych towarów ( 49.50.B ).

Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów ( 52.10.B).

Działalność w zakresie telekomunikacji przewodowej ( 61.10.Z ).

Działalność w zakresie pozostałej telekomunikacji ( 61.90.Z ).

Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek ( 68.10.Z ).

Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi ( 68.20.Z ).

Pozostałe badania i analizy techniczne ( 71.20.B ).

Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek ( 77.11.Z ).

Wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli ( 77.12.Z ).

Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane ( 77.39.Z ).

Pozostałe sprzątanie ( 81.29.Z )

Działalność usługowa związana z zagospodarowaniem terenów zieleni ( 81.30.Z ).

Wykonywanie fotokopii, przygotowanie dokumentów i pozostała specjalistyczna działalność wspomagająca prowadzenie biura ( 82.19.Z ).

Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana ( 82.99.Z )

Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane ( 85.59.B ).

Produkcja nawozów i związków azotowych ( PKD 20.15 Z ).