baner

Zadanie nr 1 :
Odbiór i zagospodarowanie odpadów:
a) z czyszczenia ulic i placów kod 20 03 03
b) ze studzienek kanalizacyjnych kod 20 03 06
c) skratki kod 19 08 01
d) zawartości piaskowników kod 19 08 02
e) opakowania z papieru i tektury kod 15 01 01
f) opakowania ze szkła kod 15 01 07
g) opakowania z tworzyw sztucznych kod 15 01 02 lub zmieszane odpady opakowaniowe kod 15 01 06
h) odpady ulegające biodegradacji kod 20 02 01,
i) niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne kod 20 03 01

Zadanie nr 2 :
Odbiór i zagospodarowanie odpadów:
a) inne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe kod 13 02 08* .

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA pdf.

FORMULARZ OFERTOWY WRAZ Z ZAŁĄCZNIKAMI doc.

ODPOWIEDZI NA PYTANIE

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Informacja o kwocie przeznaczoną przez Zamawiającego na sfinansowanie zamówienia

Informacja z otwarcia ofert

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ dla zad. 1 oraz UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA dla zad. 2

OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA

ZMIANA OGŁOSZENIA O WYNIKU POSTĘPOWANIA